Algemene voorwaarden Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars

1. De eenmanszaak Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars oefent met advocaten (“beroepsbeoefenaren”) de rechtspraktijk uit.
2. Alle aan Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door of namens Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden.
3. Ongeacht door wie van de aan Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars aanvaarde opdrachten.
4. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars wordt gedragen.
5. Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door of namens Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6. Niet alleen Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars, maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die ten behoeve van Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
8. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars is onderworpen aan uitsluitend Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.