Verbintenissenrecht

Indien een wederpartij zijn contract verplichtingen niet nakomt of iemand brengt u, al dan niet opzettelijk, schade toe, dan komt u in de regel in aanraking met het verbintenissenrecht. Verbintenissen vloeien voornamelijk voort uit de wet of uit een overeenkomst. De belangrijkste verbintenis uit de wet is de onrechtmatige daad (art. 6:162BW) en  leidt in de regel tot schadeplichtigheid van degene die onrechtmatig heeft gehandeld. Daarnaast leiden ook rechtmatige daden zoals zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in de regel tot een verbintenis.

Bij verbintenissen uit overeenkomst (veelal schriftelijk vastgelegd in een contract) geldt als uitgangspunt dat deze dienen te worden nagekomen (in het latijn: Pacta sunt servanda).

Wanneer partijen afspraken maken denkt men al gauw dat voor de andere partij duidelijk is wat wordt bedoelt. Maar er kan veel mis gaan in de uitleg van een contract of de bedoeling van een (on)geschreven afspraak. Lopende het contract kunnen partijen andere bedoelingen krijgen met de inhoud van het contract; het contract “past niet goed meer”. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van (wederzijdse) dwaling, of een verschillende interpretatie van bewoordingen. Neem bij voorkeur nog voor het opstellen van het contract en/of de algemene voorwaarden contact met ons op.

Soms lukt het een partij niet om de afspraken na te komen, zoals de betaling of de levering van een bepaald product of dienst. Is er sprake van bijvoorbeeld wanprestatie, verzuim of moet juist de overeenkomst worden ontbonden? En wat zijn dan de rechtsgevolgen? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren!

Wat als er schade ontstaat? Is er dan sprake van een onrechtmatige daad? Is er sprake van causaal verband? Kan deze daad worden toegerekend? Wat moet u dan doen? Zo snel mogelijk contact opnemen! Wij helpen u de weg te vinden en indien mogelijk uw schade te claimen!

Soms lukt het een partij niet om de afspraken na te komen, zoals de betaling of de levering van een bepaald product of dienst. Is er sprake van bijvoorbeeld wanprestatie, verzuim of moet juist de overeenkomst worden ontbonden? En wat zijn dan de rechtsgevolgen? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren!